1/23/13

Екология на паметта / Ecology of memory ( II)

буларт галерия 
екология на паметта/случаен проект
11.12.2012 - 30.01.2013
автори
александра арно  (италия)|биляна рубинова|борис колев|викенти комитски  (българия-германия)|данил йорданов(българия - германия)|дария василянска|илка пейчева|калоян илиев -кокимото|красимир русев|кристина ларока (италия)|марлен андреев(германия)|паоло вивиан(италия)|рая георгиева (1978-2009)|румен димитров -попа|самуил стоянов|тереза зиковска|йордан кисьов|фред л`епее(швейцария)& димитра пулиопулу (гърция)


Александра Арно (Италия), "Звезди", видео, детайл,2010 / Alessandra Arno` (Italy), "Starts", video, detail,2010

от ляво на дясно: Паоло Вивиан (Италия) "Вертикали-Хоризонтали",скулптура, дърво, 2011; Красимир Русев,"Композиция с огън", живопис, 2000, Борис Колев "Пластове I" и "Пластове II",живопис, 2008; Рая Георгиева "Автопортрет - последен, скулптура, къмък, 2009 // exhibition view- from left to wright: Paolo Vivian (Italy) "Verticals- Horizontals", wooden sculpture,2011; Krassimir Russev,"Composition with fire", painting, 2000; Boris Kolev "Layer I" and "Layer II",painting, 2008, Raya Georgieva "Self-portrait -last one", stone sculpture, 2009
на преден план: Рая Георгиева ,"Сплит" ,скулптура,камък, 2002; на заден план от ляво на дясно: Дария Василянска, "Привет, галеристки", живопис, 2001, Данил Йорданов (България- Германия) "Композиция",смесена техника, 2009 // on first plan: Raya Georgieva, "Split",sculpture, stone, 2002; behind from left to right: Darya Vassilianska "Hello,gallerists", painting, 2001; Danil Yordanov (Bulgaria-Germany)"Composition ",mixed media, 2009
Самуил Стоянов "Пикасо си отива", фотография, слайдшоу, детайл, 2012 // Samuil Stoyanov "Picasso has gone", photography, slideshow,detail, 2012

от ляво на дясно: Александра Арно (Италия),фотография,2011; Тереза Зиковска, "Страст",живопис, 2012 // left to right : Alessandra Arno` (Italy), photography, 2011; Tereza Zikovska,"Passion",painting, 2012
Дария Василянска "Продавачки на бонбони",живопис, 2003 // Darya Vassilianska "Candies salers", painting, 2003
Биляна Рубинова, "Композиция с акрил/шперплат, пистолет и гора" ,2012 // Biliana  Rubinova, "Composition with acryl on plywood,gun and forest", 2012


за проекта 
В проекта „Екология на паметта/ случаен проект”  са поканени 20 артисти от България, Германия, Италия, Швейцария и Гърция, които с творбите си създават своеобразен семиотичен пъзел  на модалностите на колективното  съзнание днес , на филтрираната от популярната култура системата от ценности. Като инструмент в проекта са включени творби от колекцията на галерията, част от нейната шестнадесетгодишна история, оформящи важни архитипни точки на изследването. Визуалният код на проекта борави със средствата на видеото, фотографията, скулптурата и живописта, като иронията е задължително условие за прочит.


bulart gallery
ecology of memory | random project
11.12.2012 - 30.01.2013

artists
alessandra arno (italy)| boris kolev| biliana rubinova|cristina larocca (italy)| danil yordanov (bugaria-germany)| darya vasilianska | fred l`epee (switzerland)& dimitra pouliopoulou (greece)| ilka peycheva| krassimir russev|kaloyan iliev - kokimoto| marleen  andreev (germany)| paolo vivian (italy)| raya georgieva (1978-2009)| rumen dimitrov-popa | samuil stoyanov| tereza zikovska | yordan kissiov| vikenti komitski (bulgaria-germany)
Марлен Андреев (Германия), инсталация, фотограми, 2012// Marleen Andreev (Germany), installation, photogrammes,2012

Самуил Стоянов "Пикасо си отива", фотография, слайдшоу, детайл, 2012 //Samuil Stoyanov "Picasso has gone", photography, slideshow,detail, 2012

Калоян Илиев- Кокимото "Global WormInc"проект -"Кокимото и W32" и "Кокимото и W32 отказват цигарите", принт репродукция, живопис, 2012 // Kaloyan Iliev -Kokimoto - "Global WormInc" project - "Kokimoto and W32" and "Komioto and W32 quit  smoking", print reproduction,painting, 2012

отляво на дясно : Калоян Илиев- Кокимото "Global WormInc"проект; 
Илка Пейчева "Record the street",инсталация, принт върху винил, 2012 // left to right: Kaloyan Iliev -Kokimoto - "Global WormInc" project; Ilka Peycheva "Record the street", installation, digital print, vinyl, 2012

Илка Пейчева "Record the street",инсталация, принт върху винил, 2012//Ilka Peycheva "Record the street", installation, digital print, vinyl, 2012

Кристина Ларока (Италия),"La gente dell`est (Хората на изток )" проект, живопис,детайл, 2009-2012 // Cristina Larocca (Italy), "La gente dell’Est (People from the East)" project,painting,detail, 2009-2012

                                      от ляво на дясно: Паоло Вивиан (Италия) "Вертикали-Хоризонтали",скулптура, дърво, 2011;Красимир Русев, "Композиция с огън",  живопис, 2000 // from left to wright: Paolo Vivian (Italy) "Verticals- Horizontals", wooden sculpture, 2011; Krassimir Russev, "Composition with fire", painting, 2000

                                  
about the project
In the project "Ecology of memory / random project" participated 20 artists from Bulgaria, Germany, Italy, Switzerland and Greece. The main idea is to create a kind of semiotic puzzle of  modalities of collective consciousness today, the new form which is recovering by popular culture and which creates  new filtered  approach to present life- system of values. As a tool in the project are included the works from the gallery collection, part of its sixteen years history.its  is forming archetypal important points of the research. The visual code of the project handled by means of video, photography, sculpture and painting, and also  the irony is  a must-read condition.


Паоло Вивиан (Италия) "Вертикали-Хоризонтали",скулптура, дърво, 2011// Paolo Vivian (Italy) "Verticals- Horizontals", wooden sculpture,2011 
Александра Арно (Италия), "Звезди", видео, детайл, 2010 // Alessandra Arno` (Italy), "Starts", video, detail, 2010
Дора Буларт, "Екология на паметта", дигитална фотография, 2012 // Dora Bulart, "Ecology of memory", digital photography, 2012

No comments: