12/9/12

ecology of memory / random project

буларт галерия
представя
екология на паметта/случаен проект
  
автори
александра арно  (италия)|биляна рубинова|борис колев|викенти комитски  (българия-германия)|данил йорданов(българия - германия)|дария василянска|илка пейчева|калоян илиев -кокимото|красимир русев|кристина ларока (италия)|марлен андреев(германия)|паоло вивиан(италия)|рая георгиева (1978-2009)|румен димитров -попа|самуил стоянов|тереза зиковска|йордан кисьов|фред л`епее(швейцария)&димитра пулиопулу (гърция)
за проекта 
В проекта „Екология на паметта/ случаен проект”  са поканени 20 артисти от България, Германия, Италия, Швейцария и Гърция, които с творбите си създават своеобразен семиотичен пъзел  на модалностите на колективното  съзнание днес , на филтрираната от популярната култура системата от ценности. Като инструмент в проекта са включени творби от колекцията на галерията, част от нейната шестнадесетгодишна история, оформящи важни архитипни точки на изследването. Визуалният код на проекта борави със средствата на видеото, фотографията, скулптурата и живописта, като иронията е задължително условие за прочит.


11 декември 2012 - 30 януари 2013 | годишна изложба
буларт галерия | шипка 22 | варна 9000 | www.dorabulart.com

........en.......


bulart gallery 
presents
ecology of memory | random project

artists

alessandra arno (italy)| boris kolev| biliana rubinova|cristina larocca (italy)| danil yordanov (bugaria-germany)| darya vasilianska | fred l`epee (switzerland)& dimitra pouliopoulou (greece)| ilka peycheva| krassimir russev|kaloyan iliev - kokimoto| marleen  andreev (germany)| paolo vivian (italy)| raya georgieva (1978-2009)| rumen dimitrov-popa | samuil stoyanov| tereza zikovska | yordan kissiov| vikenti komitski (bulgaria-germany)
about the project
In the project "Ecology of memory / random project" participated 20 artists from Bulgaria, Germany, Italy, Switzerland and Greece. The main idea is to create a kind of semiotic puzzle of  modalities of collective consciousness today, the new form which is recovering by popular culture and which creates  new filtered  approach to present life- system of values. As a tool in the project are included the works from the gallery collection, part of its sixteen years history.its  is forming archetypal important points of the research. The visual code of the project handled by means of video, photography, sculpture and painting, and also  the irony is  a must-read condition.

11 december 2012 - 30 january 2013 | annual bulart exhibition

bulart gallery|22 shipka st|varna 9000|bg| www.dorabulart.com

No comments: