11/13/12

SAMUIL STOYANOV | 99W | BULART GALLERY
Буларт галерия представя 99W - проект на Самуил Стоянов
откриване : 20 ноември 2012 | 18 :00 ч | Варна Шипка 22

Bulart gallery presents 99W- project by Samuil Stoyanov
opening: 20 november 2012 | 6 pm | Varna 22 Shipka st
( pls scroll down for english version)

за проекта 99W 
Във втората си самостоятелна изложба в галерия “Буларт” Варна, Самуил Стоянов ни посреща с идеи реализирани в най-разнообразни техники - видео, аудио-инсталация, обекти, живопис... Мултиизразността едва ли ще учуди вече запознатия с методите на художника, въпреки че тук амплитудите са в забележителна концентрация.
Отдавна знаем, че актуалните политически и социални теми са с постоянно просъствие в неговите интереси. В новите си творби Самуил фокусира вниманието си и това на своята публика, върху екологичната тема.
Пропаганда и бодряшко говорене в експозицията липсват. За сметка на това, Самуил подлага на анализ процесите и параметрите на формиране на обществено мислене и отношение по въпроси касаещи околната среда. Подлага на съмнение общоприети тези и парадигми.
Науката, под формата на изчисления и цитати от една страна и чувствителността с която всеки по своему реагира, авторът поставя в режим на взаимодействие. Главната цел е зрителят да преживее всяко едно произведение в изложбата, като същевременно научи какво е съдържанието на въглероден диоксид в атмосферата или пък къде се произвежда 75% от кислорода.


Използваните цифри и буквалистично визуализиране, може би смущаващи за неподготвения зрител, предлагат преоценка на новите клишета, но могат и да носят носталгични чувства към сто ватовата крушка с нажежаема жичка, както е например в работата “99 W”,представляваща светеща кутия.
С помощта на хумор и скептицизъм към корпоративните манипулации,критичният поглед на Самуил Стоянов, в крайна сметка има за цел да създава изкуство с “устойчива” за придържането към здравия разум роля.


Самуил Стоянов (1975) живее и работи в Добрич. През 2001 г. завършва Националната художествена академия в София, а през 2010 г. е резидент в ISCP, Ню Йорк. Участва в групови изложби, представящи новото българско изкуство в страната и чужбина, както и в много международни форуми, последния от които е приключилият преди дни “53ти октомврийски салон”, Белград. В момента две негови работи са част от проекта “Градски мечти” в Баня Старинна, Пловдив, а списание “Едно” го включи в своята юбилейна книга “Българската нова вълна”.
Самуил Стоянов е носител на редица награди най-значимите, от които са: Наградата за съвременно изкуство БАЗА, 2009 г. и Наградата “Гаунденц Б. Руф” в категория утвърден
автор, 2011 г.
повече за автора :http://samuilstoyanov.com/bg_BG/info/cv/
буларт галерия : http://www.dorabulart.com/

пресконференция с автора:
20 ноември 2012 |14 :00 - 15:00ч

99 W
Bulart gallery presents “99 W” - project by Samuil Stoyanov
opening: 20 november 2012 | 6 pm | Varna 22 Shipka st

about the project

In his second solo exhibition at the Bulart gallery in Varna, Samuil Stoyanov welcomes us with ideas implemented using various techniques - video, audio-installations, objects, painting... The multiple types of expression will hardly surprise the people, who are already familiar with the methods used by the artist, although here the amplitudes are in remarkable concentration.
We have been long aware that the current political and social issues have permanent presence among his interests. In his new works Samuil is focusing his and his audience’s attention on the environmental theme.
Propaganda and passionate rhetoric are lacking in the exposition. However, Samuil analyzes the processes and parameters of shaping public attitudes and position on environmental issues. He questions the conventional theses and paradigms.
Science, in the form of calculations and quotations on one hand, and sensitivity in which everyone reacts in their own way, are placed in interaction mode by the author. The main goal is for the viewer to experience each piece in the exhibition, while learning what the carbon dioxide content in atmosphere is, or where 75% of oxygen is being produced.

The figures used and the literal visualization, which may be confusing for the unprepared viewer, are offering a reassessment of new clichés, but they may also bring nostalgic feelings for the one-hundred-watt incandescent bulb, as in the work "99 W", representing a light box.
Using humor and skepticism about corporate manipulations, the critical view of Samuil Stoyanov ultimately aims to create art with a "sustainable" role for adherence to common sense.

about the author
Samuil Stoyanov (1975) lives and works in Dobrich, Bulgaria. In 2001, he graduated from the National Academy of Arts in Sofia. Participated in group exhibitions presenting new Bulgarian art in the country and abroad as well as in many international forums, the last of which was completed a few days ago - "53th October Salon", Belgrade. Currently, two of his works are part of the "Urban Dreams" Project at the Center for Contemporary Art, The Ancient Bath, Plovdiv and Edno Magazine included him in its anniversary book "The Bulgarian Nouvelle Vague".
Samuil Stoyanov is a winner of many awards the most significant of which are: BAZA Award for Contemporary Art, 2009 and “Gaudenz B. Ruf” Award for New Bulgarian Art, 2011 - category "Advanced Artists" and annual Bulart prize for last year.


see complete cv in : http://samuilstoyanov.com/en_EN/info/cv/
bulart gallery: http://www.dorabulart.com/

the press meeting with the artists is on 20 /11 at 2 pm.