8/28/09

"Political economy of the portrait" in Bulart


for bulgarian srcoll down
"Political economy of the portrait"
vinyl, objects, installation by
Boris Seginov in bulart gallery to 4 september

The exhibition presents the portraits of political and historical figures -past and present,printed in big size vinyl. The artist used the faces of american and bulgarian astronauts, arms dealer,terrorists,dictators etc.. Those portraits are kind of "ready made', taken from internet and remade by means of digital technologies to the decorative elements, floral motives or real "nothing".They were tranformed to things from interior to decorate. The icons ,the myths were brought down and demystify, depoliticized.Now they have not any power. With the sense of irony Boris Serginov remind to the audience near past time,time of the iron wall.There are two objects /real working "machinery"/. The function in government secret. Little red book teaches the readers how is possible to survive in case of nuclear explosion. One of the important advise in this case is to lie down on the earth with legs in the exposition direction....The absurd reality in the project of Boris Serginov is a tool for an artistic game in which in bulart gallery the audience take a part walking on the faces of the popular icons.The cherry of the cocktail is installation in whole gallery- " Wall multifunctional device"- one strange thing/ ready made/ which same time is vase with flower, toilet paper and paining roller...
Boris Serginov /1968, Pernik/ is well-know with his radical performances,actions and electronic musical albums and concerts. His artistic interest is in social-political fields and he make a research our contemporary social paradoxes. His art has provocative character and delicate sense of humor. At present Boris Serginov is a director of master program "Digital arts" in Fine Arts Academy in Sofia. He lives and works in Sofia.
Dora Doncheva- Bulart
bulgarian:
"Полит-икономия на портрета"- винили,обикти и инсталация на Борис Сергинов в Буларт галерия, Шипка 22, Варна до 4 септември

Изложбата представя портрети на политически и исторически личности-минали и настоящи, отпечатани на голямоформатни винили. Художникът използва лицата на американски и български космонавти, търговец на оръжие, терористи, диктатори др. Тези портрети са вид "ready made", взети от интернет и преработени с помощта на цифровите технологии в декоративни елементи, флорални мотиви или реално "нищо". Образите са трансформирани в интериорни изображения, в украса. Иконите са демистифицирани и деполитизирани, загубили своята власт. С чувство за ирония Борис Сергинов напомня на публиката близкото минало време, времето на желязната завеса. В изложбата са включени два обекта / реална работещи /, като функцията им е обект на държавна тайна. Малка червена книжка учи читателите как е възможно да се оцелее в случай на ядрена експлозия. Един от важните съвети е да легнете на земята с крака в посока на експлозията .... Абсурдната реалност в проекта на Борис Сергинов е инструмент за артистична игра, в която публиката в галерия Буларт взема участие, като стъпва върху лицата на популярните икони. "Черешката" в коктейла е инсталация, разположена из цялата галерия, наречена "Стенин многофункционален дизайнерски предмет" - странен предмет /ready made/, който е и ваза с цветя, и тоалетна хартия и бояджийски валяк ...
Борис Сергинов / 1968, Перник / е добре известен с радикалните си перформанси, акции и авангардни музикални албуми и концерти. Артистичните му изследвания в областта на социално-политическите парадокси. Изкуството му има е провокативен характер и се отличава с деликатно чувство за хумор. В момента Борис Сергинов е директор на магистърската програма "Дигитални изкуства" в НХА, София. Живее и работи в София.
Дора Дончева-Буларт

No comments: