4/27/09

adieu RAYA/ for english scroll down/
Неочаквано Бог извика Рая при себе си в светлината!
Малката нежна звездичка е на небето...
Загубата е неописуема и само творчеството и и хубавите общи моменти
ми дават някаква утеха...Благодаря на всички приятели и колеги за прочуствените думи,подкрепата, съпричастието, за любовта...Нека Бог ни дава сила....
Поклон пред светлата и памет.

На 11 май на нейния 31-ви рожден ден в галерия Буларт ще бъде подредена изложба in memoriam.

Дора Дончева , Буларт галерия

Рая Георгиева / 1978 - 2009/. През 2002 г завършва скулптура във Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий”, в класа на проф. Величко Минеков. Тя бе член на Международната асоциация на скулптурите монументалисти със седалище Италия /2005/. Тя бе член на СБХ /2007/. Участва в множество международни фестивали, кураторски проекти и изложби във Франция /2007/, Италия /2007/, Турция /2005/ и България / Международното биенале на хумора и сатирата , Габрово /2009/, годишнатата изложба –конкурс за съвременно изкуство на Алианц България /2008/, Национална младежка изложба, СБХ, София, 2007; V и VІ издание на международния фестивал на визуалните и пластични изкуства „Август в изкуството”, Варна, 2004 - 2008; кураторски проект „10 млади”, музея „ Г. Велчев”, Варна, 2004 ; Национална изложба „Рисунка”, Градска художествена галерия, Каварна, 2003 ; проект „Портрет на колекционера Иван Ненков”, музей „Г.Велчев”, Варна, 2005 ; „Приятели”,галерия „Арт 36”, София, 2005, кураторски проект „Венецианска мозайка”, галерия „Буларт”, Варна,2005 ; Младежка изложба ,Градска художествена галерия, Варна, 2004 и мн др / Участвала е в множество международни пленери и симпозиуми за скулптура в камък и дърво, по –важните от които са ХVІІ Международен фестивал по скулптура „Камий Клодел”, Ла брез, Франция /2007/, ХХIII Международен сумпозиум и изложба за скулптура в дърво, Белуно,Италия /2008/, ХІХ Международен симпозиум по скулптура в дърво, Балбидо, Италия /2007/, Първи международен симпозиум по скулптура в камък и дърво „Спомени от амнезията”, Перджине Валсугана, Италия /2007/, Първи национален дамски пленер по живопис , Зл.пясъци, България /2005/, пленери и симпозиуми в България /1999 – 2004 /,Турция /Истанбул, 2003/ и др. Осъществила е над 10 самостоятелни изложби, акции и проекти в България / 2001- 2008/, Италия /2007/, Турция /2003/ и Гърция / 2002/. Носител е на 8 национални награди за скулптура / 2003-2009/ и почетни дипломи и грамоти в конкурси за рисунка /1999/. Нейни творби са притежание на Градската художествена галерия в Балчик, Каварна и Варна, колекция Алианц България, Mimar Sinan University, Истанбул, Турция, кметството на Ла Брез, Франция, кметство на Перджине Валсугана, Италия, Консорциум Белуно Чентро, Белуно, Италия, както и на частни колекционери от България, Русия, Турция, Канада, Франция, Индия, Гърция и др. Работеше активно с галерия „Буларт” и галерия „Осем”, Варна, галерия „Арт 36”, София.


Adieu Raya!

Unexpectedly God take back to home my little sister, friend and artist of my gallery Raya. My tender flower, my little star go back to the sky... The loss is indescribable and only her works and memories gives me some comfort ... I thank to all friends and colleagues for words, support, empathy and love ... Hope God give us strength .... Bow before her light memory.

On 11th May , her 31st birthday in Bulart Gallery will be organized in memoriam sculpture exhibition.

Dora Doncheva, Bulart gallery

RAYA Georgieva /1978- 2009/. In 2002 she was graduated from the Sculpture, Fine Art Departmant of the Veliko Tarnovo University “St. St. Cyril and Methodius”, in the class of prof. Velichko Minekov.
She was a member of the International Association of Monumental Sculptures /2005/ and she was a member of the Union of Bulgarian Artists /2007/. She has taken participation in many international festivals, curator`s projects and exhibitions in France /2007/, Italy /2007, 2008/,Turkey /2005/ and Bulgaria / International biennial of humor and satira, Gabrovo, 2009, Annual Exhibition- contest of contemporary art, Allianz Bulgaria, 2008, National Youth exhibition, Union of Bulgarian artists, Sofia, 2007, International International Art festivals “ August in Art”, Varna /2004- 2008/ , project “10 youths”, Museum “G. Velchev“ / 2004/, National Exhibition “Drawing”, City Art gallery, Kavarna /2003/, project “The Portrait of the collector”, Museum “G. Velchev”, Varna /2005/ , project “The friends”, Art 36 gallery ,Sofia /2005/, project “Venice”, Bulart Gallery, Varna /2005/, Youth Exhibition, City Art Gallery “B. Georgiev”, Varna /2004/ etc /.
She has taken participation in many international plenary sessions and symposiums for stone and wood in France / 17th International festival for sculpture in stone and wood “Camille Claudel”, La Bresse, stone, 2007/, Italy /23 International sculpture in wood exhibition, Belluno, 2008; 19th International sculpture symposium, Balbido, wood, 2007; 1st Internationa sculpture symposium “Mermory of amnesia”, Pergine Valsugana, stone, 2007/, Bulgaria / 2004 -1999, stone, drawing/ and Turkey /2003, Istanbul, marble/. She has more of 10 solo exhibitionsand actions in Bulgaria /Gallery 8, Bulart gallery, Uka gallery, Artin gallery, Varna , Art 36 gallery, Sofia, Nessy gallery, Burgas/ ,Turkey / 2005, Istanbul/ , Greece /2002, Athens/. She has 8 national awards for her projects in sculpture /2003-2009/ and honored diplomas from competitions for drawings /1999/. Her artworks are owned by the City Art galleries of Balchik, Kavarna and Varna, Bulgaria, Allianz Bulgaria collection, Mimar Sinan University, Istanbul, Turkey, Municipality of La Bresse, France, Municipality of Pergine Valsugana , Italy, Belluno Centro, Italy and many private collectors from Bulgaria, Russia, Turkey, Canada, France, India, Greece etc.

No comments: