7/13/16

The Moon House | site specific performance


БУЛАРТ галерия
представя
ЛУННАТА КЪЩА
сайт специфик пърформанс . визуална поезия
проект на
СВЕТЛОЗАР СИМЕОНОВ-СИМОН  И  ИСКРА СОТИРОВА
аудио-визуална интерпретация  - РАДОСЛАВ ПЕТКОВ
.-.-.-.-
Пресконференция – петък, 15.07.2016 г. 11.30 ч., галерия Буларт, ул Шипка 22
Откриване – събота , 16.07.2016 г. от 19: 00 ч

.-.-.-.

Сайт специфик пърформанс и визуална поезия са в основата на проекта „Лунната  къща”  провокиран от  едно стихотворение, от една варненска къща  и от едно многогодишно приятелство между художник, журналистка и фотограф , възпитаници  на култовата варненска френска гимназия. В  продължение на три години  и  2128 км , колкото е разстоянието от Варна до Страсбург, проектът „Лунната къща”  оформя „историята  си”  и  се подготвя за публиката. А историята започва през 2013 г., когато  журналистката Искра Сотирова, която пише поезия, подарява стихотворението  си „Цветята вече спят“ вместо цвете за изложба на  художника Светлозар Симеонов - Симон (варненец, който живее и твори в Страсбург от 90-те).  Тогава тримата , заедно с фотографът  Радослав Петков откриват случайно  изоставена стара варненска къща  и без да са лунатици веднага решават , че това е  „Лунна къща, която ….”Специфичната атмосфера на застинал живот,  архитектурния облик и аурата на повехнала красота и отминала класа провокират творците  и  те - режисирани от Симон - създават сайт специфик пърформанс. Акцент в произведението са визуализиланите стихове на Сотирова, а техен дисонанс –  безмълвния вик на актьорите, майсторски документиран от Радослав Петков.  Абсурдността и парадоксът на времето са  изобразени  чрез откровена голота -  символ на ефимерното съзидание ,  уязвимост, откритост  и  пошла красота.


Днес от Лунната къща има само спомен, затворен в кутията на един артист-номад .  Тази история  на един измит от безкомпромисното време живот Симон  затваря в кутия, а Сотирова го превръща в стих.  Нереалната реалност в „Буларт” се разгръща в реди мейд обекти - кутии за сребърни прибори на 100 години, бутиков куфар за тоалет haute-couture, кутии от сватбени подаръци – всички те , находки от парижки антиквариати и броканти, видео кутии и  мултипли с изсушени рози, ритмират тъжната изтънченост на една абсурдна забрава.

авторите
Светлозар Симеонов – Симон (1974. Варна)  изучава история на изкуствата, визуални изкуства и нови медии в университета Марк Блох в Страсбург. От края на 90-те години живее, преподава и твори в Париж и Страсбург. В периода 2005 - 2010 година работи в една от големите асоциации във Франция  Les Petits Débrouillards" , където е член на управителния съвет /до 2010/ за неформално младежко обучение . Като независим куратор организира представянето на български и френски артисти в България и Франция.  Бил е част от кураторския екип на фестивала за съвременно изкуство „Продукт” (2006). Работи с галерия No smoking, Страсбург.

Творчеството на Симон  има концептуален характер, изследва междуличностните  отношения , като се движи на границата на  фикцията и манипулацията, и  на реалността  с личните истории на познати и непознати  и автобиографичните си творби. Заниманията му върху тази тема стартират от 2003 г., когато започва да  колекционира лични истории,  по които създава произведения, повечето от които са под формата на малки обекти и инсталации, разказващи  случки от неговия личен живот и/или от този на близки и приятели.

Радослав Петков (1974. Варна ) е възпитаник на френската езикова гимназия във Варна, където заедно със Симон правят първи стъпки в съвременното изкуство във фотоклуба на Краси Божинов. Радослав е  дългогодишен фоторепортер,  и въпреки  че в момента е посветен на компютърните технологии, фотографията е най-голямата му любов, след дъщеря му.  В творческата му биография са отбелязани участията в  колективни изложби за документална и арт фотография в България, както и в множество конкурси, където изкуството му е било оценено с първи награда за художествена и документална фотография.
Искра Сотирова (Варна) дeбютира в поезията на 10-годишна възраст с награди от национални поетични конкурси. Завършва журналистика в Софийския университет „Св. Кл. Охридски” и 22 години работи като културен репортер за  БНТ, радио „Канал Ком“, вестник „24 часа“.  Носител е  на награда  „Варна“ за културна журналистика, наградите „Златна маска“ на Варненския театър, на галериите „Буларт“, „Кавалет“, къща-музей „Георги Велчев“.  Преводач, автор на документални филми, независим куратор и съавтор в артпроекти.
Изложбата е разположение на варненската публика до 24 юли , неделя. Вход – свободен.

///////////////
(EN) 


(En)
BULART gallery presents
THE MOON HOUSE
site specific performance. visual poetry
project of
SVETLOZAR SIMEONOV-SIMON
ISKRA SOTIROVA
audio-visual interpretation - RADOSLAV PETKOV

Press Conference
- Friday, 15|07|2016 at 11.30 am ||| Bulart Gallery; 22 Shipka st
Opening
- Saturday, 16| 07| 2016 at 7 pm

about the project
The foundation of the Moon House project are a site specific performance and visual poetry provoked by one poem , one old house in Varna and the multi-years friendship between an artist, a journalist and photographer, gradueted the legendary French language school in Varna. For three years and 2128 km as the distance from Varna to Strasbourg the Moon House project forms "story" and it is preparing for the audience. And the story begins in 2013, when the journalist Iskra Sotirova who writes a poetry, gives his poem "The Flowers already sleep" instead of flower for the exhibition of the artist Svetozar Simeonov - Simon (born in Varna, lives and works in Strasbourg since late 90-ties).Then three friends , along with the photographer Radoslav Petkov discovered accidentally one beautiful abandoned old house in Varna and immediately decided that it's "Moonlight house that ...." even that they are not a lunatics. The specific atmosphere of frozen life, an architectural appearance and the aura of faded beauty and passed class have provoked the artists and they - directed by Simon, created the site specific performance. Emphasis in the work are the visualized poems of Sotirova and their dissonance - the silent cry of the performamers , masterfully documented by Radoslav Petkov. The absurdity and the paradox of the present times are expressed by honest nudity as a symbol of ephemeral creation, vulnerability, openness and vulgar beauty. Today the Mooon House is just a memory, closed into the box of an artist-nomad.This story of a washed by uncompromising time Simon closes into a box and Sotirova turns it into a poetry. That Unreal Reality at Bulart gallery unfolds in ready made objects - a silverware boxes since 100 years, a boutique haute-couture suitcase, a boxes of wedding gifts - all of them found in Paris antique shops and brokants, the video boxes and multiples with dried roses, giving a rhythm of sad sophistication of an absurd oblivion.
the artists
Svetlozar Simeonov - Simon (1974 , Varna, Bulgaria ) graduate the French Language School in Varna. He studied history of art, visual arts and new media at the University Marc Bloch in Strasbourg, France. He lives and works in Strasbourg, France since 1999. Between 2005 - 2010 has been working in one of the largest associations in France "Les Petits Débrouillards", where he has a board member / until 2010 / about informal youth education. As an independent curator organizes presentation of Bulgarian and French artists in Bulgaria and France. He was part of the curatorial team of the festival of contemporary Art "Product" (2006). Works with gallery No smoking, Strasbourg.
Radoslav Petkov (1974 Varna) graduated the French Language School in Varna, where together with Simon taking the first steps in contemporary art in the Photo club of Krassimir Bojinov. Radoslav is a longtime photo reporter and although it is currently dedicated to computer technology, photography is his greatest passiomr. In his creative biography are marked participations in collective exhibitions of documentary and art photography in Bulgaria, as well as in the numerous contests where his art was appreciated with first prize for art and documentary photography.
Iskra Sotirova (Varna) writes a poetry from very early age , since when she was just 10 years old started her poetical public activities notted by an awards from national poetry competitions. She graduated Journalism at Sofia University "St. Kl. Ohridski" and then next 22 years she is working as a cultural reporter for Television, Radio and newspapers.. She won the award of the city of Varna for cultural journalism , the awards "Golden Mask" of Varna Drama theater , the annual aeard of Bulart gallery, Kavalet gallery, Georgi Velchev. museum etc. Translator, author of documentaries, independent curator and co-author in art projects, she lives and worls in Varna,.
 

No comments: