10/31/15

Spirit of Nature | retrospective exhibition | 15 years Dupini art group


Духът на природата | ретроспекция 
 изложба 
 15 години сдружение Дупини (В.Търново)
Буларт галерия | Варна.Шипка 22
откриване : 3 ноември 2015 от 18 ч

=-=-=
for en scroll down pls
=-=-=-=- 
 
повече за проекта
Група ДУПИНИ, обединява артисти с интереси в областта на съвременното изкуство и ланд арт. Създадено през 2000 г във В. Търново сдружението организира повече от 10 международни пленера по ланд арт и съвременно изкуство, повечето от тях в малката балканска махала Горни Дупини, до В. Търново , организатор е на международен симпозиум в с.Габровци ,наречен "ИЗКУСТВО – ПРИРОДА" с участници от Япония, Ю. Корея, Италия, Германия, Израел, Швейцария, Полша, Украйна и България,на минифестивал за съвременно изкуство "СТАРАТА ПОЩА" във Велико Търново , на проект Дупини LIKE, реализиран в открити градски пространства, както и на множество курагорски проекти и тематични изложби. Членовете на Дупини имат активна творческа биография, с присъствие на националните и международни сцени за скулптура, ленд арт и съвременно изкуство. Дупини е една от най-активните артистични групи извън столицата ,създадена след демократичните промени в България и трайно присъстваща в художествения живот на страната. 

В проекта " Духът на природата" - творческа резиденция в с. Габровци , В.Търново, участват автори от сдружението и автори по покана от София и Варна. Пътуващи изложби - творби и документация от реализацията на проекта бива представяна във Велико Търново, Варна и София.

Гост- участници в "Духът на природата" са Христина Иванова и Венцислав Марков от Варна и Венцислав Шишков от София. Финансова подкрепа за сълититето е оказана по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ . 
more about the project
Dupini art group brings together artists with an interest in contemporary art and land art. Founded in 2000 in Veliko Tarnovo the association organized more than 10 international symposiums on Land art and contemporary art, most of them in the small Balkan neighborhood Gorni Dupini close to Veliko Tarnovo; also it is organizer of the International Symposium in s.Gabrovtsi called "ART - NATURE" with participants from Japan, South Korea, Italy, Germany, Israel, Switzerland, Poland, Ukraine and Bulgaria,organizer and curator of mini festival of contemporary art OLD POST n Veliko Tarnovo; project Dupini LIKE, realized in open urban spaces and other many curators projects and exhibitions. Members of Dupini art group have an very active CV with the presence of national and international scenes for sculpture, land art and contemporary art. Dupini is one of the most active artistic groups outside the capital, created after the democratic changes in Bulgaria and it  permanently presents at the artistic stage in the country. In the Spirit of Nature project - creative residence  held in village Gabrovtsi ( Veliko Tarnovo) participated the artists from the association and invited guest-artists from Sofia and Varna. The traveling exhibitions with works and documentation of the Dupini art group history and from the residence will be presented in Veliko Tarnovo, Varna and Sofia.
Guest participants in the Spirit of Nature project are Hristina Ivanova and Ventsislav Markov from Varna and  Ventsislav Shishkov from Sofia. The financial support was provided by program BG08 program "Cultural heritage and contemporary arts."

No comments: