3/3/14

Nothing Personal-a project by Nitra @Bulart Gallery


Буларт галерия представя | Bulart gallery presents

Nothing Personal 
колажи на Антония Колева- Нитра | collages by Antonya Koleva - Nitra 
18| 03 - 1 |04 l 2014

откриване| opening 18 03 2014 - 19:00 
Буларт галерия | Шипка 22 | Варна 9000
Bulart gallery | 22 Shipka st | Varna 9000 
www.dorabulart.com
(bg)
за проекта
„Нищо лично“ е обединяващо заглавие на серия дигитални и класически колажи, представящи различни истории, чиито основни герои са предимно момчета- кентаври и момичета с разбити сърца. Използвам материали, достъпни за средностатистическия потребител и част от масовата култура, тиражирани в разнообразни печатни издания. Култови образи от култови списания- Советское фото, Егоист, Arte, Max Италия, Vice, Penthouse, Vogue, Beaux Arts, Mondo Uomo . Така комбинирам елементи от различни носители и периоди на издаване ( от 70-те , 90-те години на 20 век и началото на 21-ви) Тези разлики в хронологията са отразени и в естетическото и тематично представяне на образите. Всеки период е характерен със своя специфична изразност. С голяма доза забавление експериментирам с наличния ми визуален материал, като запазвам елемента на спонтанност, който е оределящ за мен при направата на колажите. Самият процес на колажиране е дълъг и изисква анализ, селектиране и комбиниране на отделните и самостоятелни обекти, които на пръв поглед нямат връзка по между си. В същото време колажът запазва непринудената свежест на творческата мисъл. Сякаш елементите сами се намират едни - други и като парченца от пъзел оформят цялостната визия на завършената композиция, без да следват предварителна логическа сюжетна линия. Втози смисъл проектът не е резултат на дълбоки концептуални търсения , а представя удоволствието от процеса на работа.
Антония Колева - Нитра

за автора
Антония Колева- Нитра ( 1983, Ямбол) работи в сферата на живописта, графиката и дигиталните изкуства. Възпитаник на сливенската НХГ “Димитър Добрович” /2002/, бакалавър по стенопис ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий” /2006/ , магистър графичен дизайн, Академията за изящни изкуства в град Лодз, Полша /2008/. Реализирала е няколко самостоятелни изложби в България, Франция, Полша. Участва в кураторски проекти и фестивали за съвременно изкуство в България (София дизайн уик, contempo Варна, Артерия - В.Търново и др ), Франция, Полша и Турция. Интересува се от проблемите на съвремието, от ролята и позицията на жената в него. Работи като артистичен директор в "Афект медия", Варна.


(EN) about the project 
" Nothing Personal" is the title of a series combining digital and classic collages representing different stories whose main characters are mostly centaurs boys and a girls with broken hearts. I use the materials available to the average consumer and part of popular culture, circulated in various newspapers. Iconic images of iconic magazines as well as Sovetskoe photo, Egoist , Arte, Max Italy, Vice, Penthouse, Vogue, Beaux Arts, Mondo Uomo etc. That combined elements from different carriers and issuing period ( 70s , 90s of the 20th century and early 21st ). These differences are reflected in the history and aesthetic and thematic presentation of images. Each period is characterized by its specific expression. With a great deal of fun experimenting with my existing visual material while maintaining the element of spontaneity, which is crucial for me making the collages. The working process is long and requires analysis , selecting and combining separate and distinct objects that seemingly have no connection with each other. At the same time retains the collage casual freshness of creative thought. If the elements themselves are some and other pieces of the puzzle shape the overall vision of the finished composition without following preliminary logical story line . In this point of view, the project is not the result of deep conceptual researches ,but it is presentation of the pleasure of the process of creating.
Antonya Koleva -_Nitra


about the author
Antonya Koleva-Nitra (1983, Yambol, BULG) works in the field of painting, graphics and digital arts. Graduated of University "St. Cyril and Methodius", V.Tarnovo in 2006 master of graphic design;She specialized in Academy of fine arts in Lodz , Poland in 2008. She has several solo exhibitions in Bulgaria, France, Poland. Participated in curatorial projects and festivals for contemporary art in ( Sofia design Week, contempo festival, Varna, arteria festival V.Tarenovo etc), Bulgaria, France, Turkey and Poland. Interested in the problems of modernity and the position of present women in a society.Presently works as the art director at Afect media design studio, in Varna.

No comments: