9/30/13

sense and sensuality | micro photography lubomir benkovski - benji


буларт галерия представя | bulart gallery presents
разум и чувства |sense and sensuality 
микро фотография |micro photography 
проект на любомир бенковски - бенджи | a project by lubomir benkovski - benji
4-12 |10| 2013
откриване|opening : 4 |10 |2013 - 18:00
варна шипка 22 | varna 22 shipka st | dorabulart.com

*изложбата се реализира със съдействието на МУ -Варна
the exhibition is by support of Medical University- Varna

за проекта | about the project :
Как се случват чувствата? Как става така, че образът, възприет от окото или познат шум, който кара тъпанчето да вибрира, достигат светкавично до мозъка и го карат да връща реакция – движение на тялото, мимика на лицето или още повече – асоциация, спомен, запалване на нова емоция?
Ако попитате медиците, те ще ви кажат, че механиката е важната. Че без сетивни органи и физиология на процесите, влюбването, например, не би се случило. Че то е резултат на електрически ток и химическа реакция в тялото.
Ако попитате артистите, те ще ви отвърнат, че първични са онази фигура, жест, лице, полъх, които отключват механиката на чувствата.Няма ток и химичен процес без изначалното видимо, биха казали те.
“Разум и чувства” – изложбата на Любомир Бенковски, не дава отговори. Това е изложба-загадка. В нея ще откриете нещо неочаквано – образи от един непознат, невидим с просто око свят, в който се разкриват морфологията на усещанията и емоциите. Бенджи тръгва в абсолютно неочаквана посока – заснема ефирните и богати места в тялото, където се случват видимото, чутото, уханното.  И за изненада на всичко се оказва, че клетките на окото, ухото, носа, сърцето, езика, мозъка, погледнати пред микроскоп, са изключително поетични и многоцветни. Самата материя, която създава вълненията на тялото, има своя собствена естетика и притегателност. Тази материя изобилства от абстракции и оригинални форми и това май е най-логичното.
Защото, ако нещо красиво има да ни се случи, най-логичното е сигналите за него да протекат и да бъдат превърнати в енергия точно от красиви клетки и структури.
Искра Сотирова

(en)
How feelings happen ? How is it that the image perceived by the eye or known noise causes the eardrum to vibrate rapidly reach the brain and make him returns the response - body movements , facial expressions , or even more - association , memory , flash a new emotion ?
If you ask physicians they will tell you that mechanics is important .
That without the sense organs and physiology processes falling in love , for example, would not have happened . It is the result of electrical and chemical reactions in the body.
If you ask the artists, they will respond that the primary is that figure, gesture, face, breath that unlock the mechanics of feelings.
There is no electricity and chemical process without primordial visible, they would say.
" Sense and Sensibility " - exhibition of Lubomir gives no answers. This exhibition is a mystery. In it you'll find something unexpected - Images of a stranger , invisible to the naked eye world that reveal the morphology of sensations and emotions .Benji goes in absolutely unexpected direction - captures ethereal and rich places in the body where it is happening visible, heard and fragrant.
And to everyone's surprise , it turns out that cells of the eye, ear , nose, heart , tongue , brain, seen from the front of the microscope , are exclusively poetry and multicolored . Matter itself that creates the excitement of the body has its own aesthetics and attractiveness . This material is full of abstractions and original forms , and this May is the most logical .Because if there is something beautiful happen to us , the most logical is the signal for him to leak and be converted into energy just by beautiful cells and structures.
Iskra Sotirova  

за автора | about the artist:
Любомир Бенковски е професионален фотограф и фотожурналист, богослов по образование. Роден през 1961 година в  Плевен, от 2000 година живее във Варна. Занимава се професионално с фотография и фотожурналистика от 1984 година. Работил е за най-големите български вестници „24 часа” и „Труд”. Творческите му интереси са областта на градския живот, човешката природа и условната абстракция. Реализирал е 12 самостоятелни изложби  с фотография в Плевен, Варна и София. Участвал е в множество колективни изложби за фотография, национални и международни фотографски салони и симпозиуми. Носител на множество национални и регионални награди за фотография и фотожурналстика между които - Специалната награда фотожурналистика "БГ ПРЕСФОТО 11"  (2011);  Две втори награди за фотожурналистика-"БГ ПРЕСФОТО 06" (2006) ; Голямата награда - фотоконкурс "Око за другите" ( 2005; 2001); Награда за журналистика на в."24 часа" - "Оная награда" (2003);  Репортер на годината - Награда на вестник "Полемика" (1994)  и др. Oрганизира първите за България курсове за фоторепортери и  журналистическа фотография.  В момента работи като Регионален мениджър за Североизточна България на Агенция „Булфото”.
(en)
Lubomir  Benkovski - Benji is a professional photographer and photojournalist, theologian by edication. Born in 1961 in Pleven, since 2000 he is lived in Varna. His interest and professional occupation in the field of photography and photojournalism is dates since 1984. He has worked for the biggest Bulgarian newspapers „24 Chassa" and "Trud". His artistic interest is in the field of urban life, human nature and subject abstraction. He has 12 solo exhibitions by photography in Pleven, Varna and Sofia. He has participated in numerous group exhibitions of photography, national and international photographic salons and symposia. Winner of numerous national and regional awards for photography and photojournalism, as well: the special prize for photojournalism "BG Press photo 11" (2011), two second prizes for photojournalism „BG Press photo 06" (2006); Grand Prix - Photo Contest "The eye for others' (2005, 2001) ; The Journalist Award "24 Hours" - "That same reward" (2003); Reporter of the Year award of the newspaper "Controversy" (1994) and others. He is organizing a first for Bulgaria courses for photo reporters and journalistic photography. Currently he is working as regional manager for Northeast department of Bulgarian agency "BulPhoto."

No comments: