4/15/11

start contempo 4 | raya catalog presentation | 15-04starts contempo 4 | raya catalog presentation | 15-04
radio varna concert hall | 6 pm


старт на contempo 4 |представяне на каталога на Рая| 15-04 петък
радио варна концертно студио |18:00 ч
/for EN scroll down pls/

contempo 4 представя проектите на 30 автора в 11 частни галерии, културни институции и алтернативни места. Пърформанси, инсталации, фотография, живопис, обекти, слово са изразните средства в младежкия арт диалог. Сред участниците са известни и наложени автори, като Димитър Яранов, Викенти Комитски, Ив Русева, Ния Пушкарова (София); Петър Минчев, Димитър Трайчев, Мими Руменова, Ефросина Пенева (Варна), Недко Недков(Добрич), както и млади, правещи първите си стъпки творци - Саня Ковачева, Маzzurski, Теа Денолюбова (Варна), Виктория Георгиева, Николай Божинов (В. Търново) и други.

contempo e некомерсиална платформа за насърчаване, популяризиране и представяне на творчеството на млади автори до 35 години. Целта на събитието е в компресиран, динамичен вариант да представи творческите търсения и тенденции в младата арт генерация, да насърчава тяхното творчество и да дава сцена за реализация на артистичните им провокации. Чрез Contempo освен традиционните за изобразителното изкуство места се усвояват и нестандартни пространства - вътрешни дворове, хотелски части, публични места и музикални клубове. Пропагандира се нова култура и нова естетика, близка до интересите и нагласите на младите хора в града. Предходните три издания на Contempo са посетени от близо 10 000 души.
Старът на форумът ще бъде поставен с представянето на каталогът на Рая Георгиева, патрон на фондацията, който е издаден със съдействието и подкрепата на Община Варна по Програмата за финансиране на творчески проекти.

Каталог Рая Георгиева е проект на фондация „Рая Георгиева”. Съставител и консултант на изданието - Дора Дончева.Графичен дизайн и предпечат Сталкер Студио. Печат Пасат Прес.Фотографии Александър Николов и личен архив.Превод на английски Боби Карамихайлов.Първо издание. Тираж 500 броя, двуезичен.

Фондация „Рая Георгиева” изказва благодарност на Община Варна за подкрепата, на дизайнерите Димитър Трайчев, Александър Калудов, Миляна Стоилова от Сталкер Студио за търпението и издържливостта, на фотографа Александър Николов за професионалната работа, на директора на ГХГ „Б.Георгиев” Ванко Урумов и екипа на галерията за подготовката и реализацията на изложбата Рая /2010/ , без която съставителството на каталога не би било възможно, на Борис Стателов за съдействие и подкрепата по документирането на колекцията, на колекционерите на творбите на Рая , предоставили ги на широката публика и дали възможност за репродуцирането им, на Румен Серафимов за професионалните съвети, на Любомир Кутин за експертното мнение, на екипа на Софийска ГХГ за светкавичната реакция и съдействие за документирането на проект "не/видимото", на Боби Карамихайлов за преводите и след полунощ, на Васко за търпеливото транспортно обслужване, на Антон и приятели му за товаро разтоварните дейности, на Пламен и всички приятели, участвали по реализацията на този проект и без чиято подкрепа нищо не би било възможно. Много се надявам,че сме успели да се доближим до това , което Рая би направила за този каталог, ако бе имала време...

с обич и благодарност към всички вас
екипът на фондация "Рая Георгиева"

http://www.contempo2011.blogspot.com/
http://www.raya-sculpture-gallery.blogspot.com/

---- EN----


Between 15-17 April, the City of Varna will host the 4th edition of contempo, Weekend of Contemporary Art. The original idea belongs to artist Raya Georgieva who left us and this world unexpectedly in 2009. The initiative is organised by Raya Georgieva Foundation in partnership with Sea Blue Association for Cultural Management, Amorpha Youth Group, Radio Varna, Bulart Gallery, journalists Boryana Todorova and Elena Vladova. contempo is curated by Dora Doncheva.

contempo 4 will be launched on 12 April, the International Day of Human Space Flight, in Varna Sea Garden and via certain social networks through a joint UFO action by the organisers, partners and participants to alert, engage and launch into artistic space all contemporary art addicts. The action is dedicated to contemporary artists’ struggle to survive in a highly unfavourable social setting.

contempo 4 will display projects by 30 authors at 11 private galleries, cultural institutions and alternative locations. This dialogue among young artists uses as its means of expression performances, installations, photography, painting, objects, and language. Participant authors include prominent and established artists such as Dimitar Yaranov, Vikenti Komitski, Iv Ruseva, Niya Pushkarova (Sofia); Petar Minchev, Dimitar Traichev, Mimi Rumenova, Efrosina Peneva (Varna), Nedko Nedkov (Dobritch), as well as young artists at the beginning of their artistic career such as Sanya Kovacheva, Маzzurski, Thea Denolyubova (Varna), Viktoria Georgieva, Nikolay Bozhinov (Veliko Tarnovo), etc.

contempo 4 starts with presentation of the art catalogue of Raya Georgieva, patron of the organising Foundation, issued with support by Varna Municipality under its Funding Programme for Creative Projects.

contempo is a non-commercial platform aimed at fostering, presenting and promoting the creative work of young artist under 35 years. Adopting a temporally compressed while dynamic format, the event attempts to exhibit the creative discoveries and trends of the young artistic generation, support their artistic development and provide a scene which can host their art provocations. It is also an opportunity to incorporate new and non-traditional locations for the purposes of artistic interaction. These include inner courtyards, hotel premises, public space and clubs.

contempo - Weekend of Contemporary Art promotes a new culture and aesthetics found closer to the taste and attitudes of young people in the city. The previous three editions of contempo were attended by over 10,000 people.

http://www.contempo2011.blogspot.com/
http://www.raya-sculpture-gallery.blogspot.com/

No comments: