12/17/14

"Orange is the Sky" | Bulart gallery | Оранжево небето


Оранжево небето | Буларт галерия | фондация "Рая Георгиева" | годишна изложба | откриване: 19 |12 |2014 от 18 :00 ч | Варна | Шипка 22 |

Годишната изложба на Буларт галерия представя колекция от живописни произведения на Рая Георгиева (1978-2009), създадени между 2000 - 2007 година, в по-голямата си част непознати на широката публика. . Наречена "Оранжевото небето" изложбата е призив за хармонизиране на средата и развиване на нагласи на взаимно уважение и приемане на различието. Оранжевото съчетава енергията на червеното и радостните вибрации на жълтото, създава усещане за топлина и радост. Според психологията този цвят спомога оросяването на мозъка и доставките на кислород, като ободрява и стимулира умствената дейност. В световната култура още оранжевия цвят символизира радостта, креативността и решителносттта,като е знак и за религиозна толерантност, за обич към всичко и всички. В хералдиката оранжевото е символ на сила и издръжливост. В скандинавските символни системи оранжевото е символ на свободата, в Азия - цветът на висшата степен на човешкото просветление.
С акцент върху оранжевия цвят, като символ на радост, всеотдайна любов и толерантност изложбата отбелязва петата година от създаването на фондация "Рая Георгиева". Изказваме дълбока благодарност към всички наши партньори, спонсори и сподвижници, към жирналистите и културните оператори, към художниците подкрепили дейностите ни, към колегите- галеристи и куратори ,изразили своята съпричастност към нас през тези трудни години. Щастливи сме, че с вас и чрез вас някои от мечтите на Рая се превърнаха в реалност. Продължаваме напред!
С пожелание за здрава, мирна, толерантна и успешна Нова Година ви очакваме в петък от 18:00 ч . на ул Шипка 22 в Буларт галерия!
Дрес код като призив за толерантност- оранжево:-)

повече за автора
РАЯ ГЕОРГИЕВА  /1978 -2009 /.  Родена във Варна. През 2002г. Завършва специалност “Скулптура” във Великотърновския Университет “Св.Св.Кирил и Методий”, в класа на проф.В. Минеков. Член на Международната Асоциация на Скулпторите Монументалисти /2005/ , член на СБХ /2007/.Участва в множество международни фестивали , кураторски проекти и изложби във Франция, Италия , Турция  и България, както и в национални изложби и проекти по скулптура и съвременно изукство.Участва в множество международни пленери и симпозиуми за камък и дърво във Франция и Италия. Реализирала 10 самостоятелни изложби и проекти в чаястни галерии и културни институции във Варна, Бургас София, в Турция / Истанбул/ и Гърция /Атина/. Носител е на 8 национални награди за проекти в скулпура /2003-2008/ и дипломи от конкурси за рисунка /1999/. Нейни творби са притежание на  Софийска Градска галерия, градските  художествени галерии в Балчик, Варна и Каварна, България;  на Университета “Мимар Синан”, Истанбул,Турция, кметствата на Пержине /Тренто/  и Белуно /Венето/ в Италия  и Ла Брез , Франция, както и на множество частни колекционери от България, Русия, Турция, Канада, Франция, Индия, Гърция и др.

за фондацията
Фондация „Рая Георгиева”, учредена в края на 2009 има за цел да съхранява паметта за творчеството на художничката Рая Георгиева /1978 - 2009/,  да подкрепя и дава възможност на младите творци да реализират идеите си, да създаде сцена за творчески диалог и експерименти,както и обмен на кнреативност между поколенията. В програмната схема на фондацията са включени организацията и провеждането на дейностите по фестивал contempo  и съпътстващите форуми; организация и провеждане на форуми, изложби и презентации, свързани с творчеството на патрона на фондацията; програма „Старт”, чрез която се реализират дебютни проекти на млади автори;  contempo.lab-  лаборатория по арт мениджмънт за млади творци,организация на образователни лектории за съвременно изкуство  за младежка публика и културни журналисти и др


--.-.-english -.--.--.

"Orange is the Sky" | Bulart gallery | Raya Georgieva Foundation | annual exhibition
opening 19| 12| 2014 - 6 pm | 22 Shipka st | Varna  | Bulgaria

The annual exhibition of Bulart Gallery presents a collection of paintings by Raya Georgieva (1978-2009), created between 2000 - 2007,the most of themare unknown to the general audience. "Orange is the Sky" is an exhibition as a call for harmonization of environment and for developing an attitudes of mutual respect and acceptance of difference. The orange color combines the energy of red and the joyous vibrations of yellow, creates a feeling of warmth and happiness. According to psychology, this color also helped on brain and supply of oxygen, refreshes and stimulates mental activity. In the world culture the orange color symbolizes joy, creativity and decisiveness and it is as a sign for religious tolerance, for love of everything and everyone. In heraldry the orange is a symbol of strength and endurance. In the Nordic symbolic systems the orange is a symbol of freedom; in Asia is the color of the highest degree of human enlightenment. With a focus on the color of orange as a symbol of joy, love and tolerance we dedicated exhibition the fifth years from the creation of the Raya Georgieva Foundation. We express our deep gratitude to all our partners, sponsors and journalists amd cultural operators, to artists supperted our projects , to gallerists and curators expressed their commitment to us through these difficult years. We are happy that you and through you some of the dreams of Raya become a reality. We are going forward!
Our best wishes for a healthy, peaceful, tolerant and prosperous New Year!
We are waiting for you at Friday, 19th december at 6 pm>> 22t Shipka 22 >> Bulart gallery!
Dress code as a call for tolerance: orange:-)

about the author:
Raya Georgieva / 1978 -2009 / was born in Varna. In 2002. Graduated "Sculpture" at Veliko Turnovo University "St. Cyril and Methodius" in the class of Prof. V. Minekov. Member of the International Association of monumental sculptors / 2005 /; the member of the UBA /2007/. Participated in many international festivals, curatorial projects and exhibitions in France, Italy, Turkey and Bulgaria, as well as in national exhibitions and projects by sculpture and contemporary art. Participated in many international workshops and symposia on stone and wood in France and Italy. Realized 10 solo exhibitions and projects in private galleries and cultural institutions in Varna, Burgas ,Sofia in Bulgaria, in Turkey / Istanbul /, in  Greece / Athens /. Winner of eight national awards for projects in sculpture / 2003-2008 / and diplomas by drawing competitions / 1999 /. Her works are part of the collection in  the Sofia City Gallery, City Art Gallery in Balchik, Varna  and Kavarna, Bulgaria; the University "Mimar Sinan", Istanbul, Turkey, the Municipalities of Pergine / Trento / and  Belluno/ Veneto / in Italy and La Bresse in France, as well as numerous private collectors from Bulgaria, Russia, Turkey, Canada, France, India, Greece and others.

about Raya Georgieva Foundation
Raya Georgieva Foundation  is based in Varna since 2009. it main objectives are to keep the memory of the artist's talent and creativity of Raya Georgieva (1978-2009); support young artists to realize their idea; create a stage for dialogue and creative experimentation, to creative exchange through generations .The program plan of the Foundation included organizing and conducting activities of contempo festival and its associated events , organization and implementation of meetings , exhibitions and presentations related to the work of the patron of the Foundation; program "Start" ,which support  debut projects of young artists; contempo.lab - workshops for art managment for young artists, a forum for educational lectures about contemporary art for young audiences and cultural journalists ecc.

No comments: