10/25/14

SLEEPLESSNESS by Ivaylo Hristov‎


SLEEPLESSNESS
Ивайло Христов
рисунки и инсталация
-----
Откриване 30 октомври 2014, 18:00 ч.
-----
Галерия Буларт | Варна | ул. Шипка 22
( for english scroll down pls)
-----


За изложбата:
Проекта е инспириран от актуални публикации за изследвания върху един все по-широко разпространяващ се проблем на съвременния човек - безсънието. Невъзможността за сън, страха от сън или принудителната му липса са изключително често срещани състояния днес.
SLEEPLESSNESS е базиран и на някои нови практики за лечение - например със светлина. Конвенционалната "светлинна терапия" е допълнена с LED-light терапии за стимулиране възприятията на мозъка; за производство на хормони и възстановяване на нормалната биологична ритмичност на човешкия организъм. Подобни методи са обект на разработка от НАСА, с цел подобряване работата на астронавтите на МКС. Наред с това, проекта засяга и т.н. “хигиена на съня”.
Като арт обекти са използвани възглавници - най-обичайните предмети за сън, инсталирани вертикално на стената и допълнени със светещи LED ленти. От утилитарни предмети в ежедневието, те са превърнати в невъзможни, като е отнета основната им функция - за сън. Едновременно с това, те придобиват нова - терапевтична функция: чрез синята, бялата и червената светлина.

За автора
Ивайло Христов (1979 )е завършил живопис в Националната художествена академия, София (2005). Носител е на множество награди за живопис, рисунка и фотография , дизайн и реклама. Представял е свои самостоятелни проекти в Националната художествена галерия, в галерия УниКредит студио Подземие Сердика в София. От 1999 година има множество участия в межoународни и национални фестивали, кураторски проекти и изложби за съвременно изкуство в страната и чужбина. Варненската публика познава артиста от последното издание на фестивал contempo. Негови творби са притежание на публични и частни колекции в страната и чужбина. Работи и живее в София.
----еn----

SLEEPLESSNESS 
 Ivaylo Hristov 
drawing & installation
-----
Оpening: 30 october 2014 at 6 pm
Bulart gallery | 22 Shipka st | Varna
-----

about the exhibition:
The project is inspired by actual publications and researches on an ever more spreading problem of the contemporary man – sleeplessness. Around 30% of the overall population complains of sleep disorders and according to some data about 10% are diagnosed. In 70 – 90% of the cases are found other disorders along with the insomnia. Anxiety, depression and stress are among the most frequent reasons for chronical sleeplessness. The inability to sleep, fear of sleep or its forceful deprivation are real and highly frequent conditions today.
SLEEPLESSNESS is based on some new practices of treatment – for instance with light. The conventional light therapy is improved with LED-light for brain stimulation, for production of hormones and recovery of the normal biologic rhythm of the human organism. Along with that, the project concerns the so-called sleep hygiene – term for all behaviours, related to foster of sleep: to create a positive environment for sleep, one should remove those objects in the surroundings, which provoke worry and negative thoughts.

As art objects are used pillows – the most usual objects for sleep, installed vertically on the wall and featured by LED lighting tapes. From utility objects in daily life they are turned into impossible, deprived from their main function – sleep. In the same time they have new therapeutic function – with the blue, white and red light. The project SLEEPLESSNESS aims to create therapeutic art products, which influence for increase or decrease of melatonin in the brain. Pieces with possible degree of utility, applicable in cases of DSPS and ASPS insomnia patients or in therapies for bio-rhythm regulation with color light.
about the artist
Ivaylo Hristov (1979) graduated painting at the National Art Academy, Sofia (2005). He has won numerous awards for painting, drawing and photography, design and advertising. He has presented their own projects at the National Art Gallery, Gallery UniCredit Studio , Underground Serdika, Sofia. Since 1999 he has participated in numerous national and international festivals, curatorial projects and exhibitions for contemporary art in Bulgaria and in abroad. Varna audience knows the artist of the last edition of the festival contempo. His works are in national and international public and private collections . Lives and works in Sofia.
------No comments: