11/2/16

Art Photography Contest Exhibition at Bulart

(BG ) ФОНДАЦИЯ " РАЯ ГЕОРГИЕВА"
ИЗЛОЖБА КОНКУРС АРТ ФОТОГРАФИЯ
"БЕЗКРАЙНОСТ - МАТЕРИЯ&ФОРМА"

ОТКРИВАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ: 3 НОЕМВРИ 2016 - 18:00 Ч
БУЛАРТ ГАЛЕРИЯ | ВАРНА . УЛ "ШИПКА" 22
/////////////////////////
ИЗЛОЖБА НА ФИНАЛИСТИТЕ
АННА РУСЕВА | ГЕОРГИ ВЕЛЧОВСКИ | ИГЛИКА ЖЕЛЕЗОВА КРАСИМИР ДЕЛЧЕВ | КРИСТИНА СИМОВА | МАРИЯ ИВАНОВА | МИРЯНА БУЧКОВА | НЕВЕН ИВАНОВ – НЕВСКИ ПЕТЪР БОНИН | ТИХОМИР ТОТЕВ.
/////////////////////////
ПОВЕЧЕ ЗА КОНКУРСА
Конкурсът за арт фотография "Безкрайност - Материя и форма" е организиран от фондация "Рая Георгиева" в рамките на FREEДОМ2 Международна скулптурна среща, модул от програмата на CONTEMPO8 Международен фестивал за съвременно изкуство Варна. В него взеха участие 25 професионални и любители – фотографи, провокирани от темата на форума. Целта на организаторите бе да фокусират вниманието към творческия процес в скулптурата, да провокират участниците в конкурса към свой прочит на артистичните послания и към артистичен и проникновен поглед към изграждането на пластичните форми. След селекция бяха определени 10 финалиста – Анна Русева, Георги Велчовски, Иглика Железова, Красимир Делчев, Кристина Симова, Мария Иванова, Миряна Бучкова,Невен Иванов – Невски, Петър Бонин,Тихомир Тотев.
НАГРАДИ
ГОЛЯМАТА НАГРАДА - творческа екскурзия в Италия и самостоятелна изложба в галерия "Буларт" се присъжда на ИГЛИКА ЖЕЛЕЗОВА за творбата и „Ограничени в безкрая”./ на плаката/, инспирирана от творбата на италианския скулптор Паоло Вивиан "Opus Memoria". Иглика се занимава любителски с фотография от десетина години. Гледа на фотография не като средство за социална реализация и финансов източник , а като език за общуване, инструмент за опознаване на скритите същности. Живее и работи във Варна. Италия е другата и любов. Предстоящата изложба в Буларт ще е дебютната и изложба!. 

ПЪРВА НАГРАДА се присъжда на КРАСИМИР ДЕЛЧЕВ за серията „Да ваеш камъка с ръце” - проникновен арт документ на творческия акт. Красимир Делчев е професионален фотограф. Живее и работи във Варна. Завършил е легендарния Техникум по полиграфия и фотография в София, след което специализира в Унгария. Има множество национални и международни изложби в Унгария, Швейцария, Белгия, Германия, Чехия, САЩ и България. 
ДВЕ ВТОРИ НАГРАДИ се присъждат на ПЕТЪР БОНИН и МАРИЯ ИВАНОВА.,"Без названия ", вдъхновени от творбите на италианския художник Ренцо Дуранте и Николай Нинов.
За Кристина Симова с „Истината е някъде там” и за Миряна Бучкова - „Stone fan” са ПООЩРИТЕЛНИТЕ НАГРАДИ. Останалите финалисти в конкурсната надпревара получават почетна грамота за номинацията си. Благодарим на всички за участието и подкрепата и ви очакваме на 3 ноември в Буларт.

(EN)
RAYA GEORGIEVA FOUNDATION
CONTEST EXHIBITION ART PHOTOGRAPHY
"INFINITY - MATTER & FORM"

OPENING&AWARD CEREMONY: November 3, 2016 (Thursday) at 18:00
BULART GALLERY | VARNA (BG0 22 SHIPKA ST

/////////////////////////
NOMITATED ARTISTS
ANNA RUSEVA | GEORGI VELCHOVSKI | IGLIKA ZHELEZOVA| KRASIMIR DELCHEV | KRISTINA SIMOVA | MARIA IVANOVA| MIRYANA BUCHKOVA| NEVIAN IVANOV - NEVSKI | PETER BONIN | TIHOMIR TOTEV.

MORE ABOUT COMPETITION
////////////////////////
The competition for art photography "Infinity - Matter & Form" is organized by Raya Georgieva Foundation in occasion of FREEDOM2 International Sculpture Meeting - the program module in the frame of CONTEMPO8 International Festival of Contemporary Art, held in Varna . In competition participated 25 professional and amateur - photographers, inspired by the theme of the forum. The aim of the organizers was to focused participants on the creative process in sculpture
to provoke them to read the artistic messages
in a speacial , penetrating way , to insight into the creative biulding of the forms and languages. After the selection were identified 10 notimated works by the artists: Anna Ruseva, Georgi Velchovski, Iglika Zhelezova Krasimir Delchev, Christina Simova, Maria Ivanova, Mirjana Buchkova, Neven Ivanov - Nevsky, Peter Bonin, Tihomir Totev.

AWARDS
GRAND PRIX - creative trip to Italy and a solo exhibition at Bulart gallery for Iglika Zhelezova for her photography intitled "Limited at endlessness " ./ on the poster /. Iglika is inspired by the work of Italian sculptor Paolo Vivian "Opus Memoria". She deals as amateur photographer from the decade. Looking at the photography not as a means for her social development and financial source, but as a language of communication, as a tool to explore the hidden entities. Lives and works in Varna. Italy is her second love. The upcoming exhibition at Bulart gallery will be her debut exhibition !
FIRST PRIZE is for KRASIMIR DELCHEV for his the series "To sculpting the stone by hands." - an insightful art document of the creative actions. Krasimir Delchev is a professional photographer. Lives and works in Varna. He graduated from the legendary school of printing and photography in Sofia, after which specialized in Hungary. He has numerous national and international exhibitions in Hungary, Switzerland, Belgium, Germany, Czech Republic, USA and Bulgaria.

TWO SECOND PRIZES for photographies of Peter Bonin and Maria Ivanova. with untitled works, inspired by the sculptures of italian artist Renzo Durante and Nikolay Ninov..
Christina Simova with "Truth is out there" and Miryana Buchkova - with "Stone fan" have the encouraging awards The other finalists will receive an honorary diploms for their nomination.

No comments: