10/10/13

Love Tales | objects and installations by Svetlozar Simeonov -Simon


Приказки за любовта
обекти и инсталации
проект на Светлозар Симеонов - Симон
Буларт галерия
14- 24  октомври 2013 
Варна | Шипка 22

Светлозар Симеонов - Симон  (1974, Варна )  е възпитаник на варненската френска езикова гимназия. Изучава история на изкуството, визуални изкуства и нови медии в университета Марк Блох, в Страсбург, Франция. От края на 90-те години живее и рабoти в Страсбург, Франция.
В периода 2005 - 2010 година работи в една от големите асоциации във Франция " Les Petits Débrouillards" , където е член на управителния съвет /до 2010/ за неформално обучение на младежта и заедно със своите колеги разработва нестандартни проекти по организиране и финансирането на различни изложби.  С негово участие се раждат първите "Сръчкотеки " - вид тактилни пътуващи  изложби на различна тематика, за запознаването на младежта със съвремените проблеми на науката, техниката и изкуството. Участвал е в организирането на представяне на български и френски артисти в България и Франция.  Бил е част от кураторския екип на първите издания на фестивала за съвременно изкуство „Продукт” на сдружение Кера /2006/. 

"Tears of Sophie", object , box,text, photography, cotton, real tears, 2004; 
photo credit : Bulart gallery, Simon
От 2003 започва да събира лични истории, по които създава творби, повечето от които са под формата на малки обекти и инсталации и разказват случки от неговия личен живот, и от този на близки и приятели.  За този проект  френския поет  Жером Бирлинг пише, че става въпрос за „съвремени психоактивни икони, в един екзистенциален свят от ново поколение.”
"Love tale 01", installation by 14 serigraphs, detail, 2003; photo credit; Bulart gallery,Simon 
Симон  е участвал в колективни изложби и кураторски проекти в България и във Франция. Работи с галерия No smoking  (Страсбург, Франция). 
Проектът в галерия Буларт, наречен „Приказки за любовта”  включва четири истории, „разказани” със средствата на обекта, фотографията и инсталацията. Всяка история е превърната в кутия, в чието съдържание присъства  и обект от историята.
Историите имат свой QR код  и всеки посетител може чрез него да я разгледа в интернет и дори да пренапише края, според своята гледна точка. 
Изложбата е първо самостоятелно представяне на автора в родния му град, проектът е част от програма „Старт” на фондация „Рая Георгиева”, която подкрепя дебютни проекти.
(en)
Love Tales
objects and installations 
a project by Svetlozar Simeonov -Simon 
Bulart gallery
14 -24 october 2013 
22 Shipka st | Varna | Bulgaria
*the exhibition is a part of  stArt program of Raya Georgieva Foundation, supporting the debut projects
Svetlozar Simeonov - Simon (1974 , Varna, Bulgaria ) is a graduate of the French Language School in Varna. He studied history of art,visual arts and new media at the University Marc Bloch in Strasbourg, France. He lives and works in Strasbourg, France since 1999. 
Between 2005 - 2010 he worked in one of the largest associations in France "Les Petits Débrouillards", where was a board member /to 2010 /. He has worked in the field of informal training of youth and together with his colleagues develop custom projects on the organization and financing of various exhibitions. With his participation was born first "Srachkoteki "- a tactile traveling exhibitions on various topics to familiarize youth with contemporary issues of science, technology and art. He has participated in organizing the presentation of Bulgarian and French artists in Bulgaria and France. He was part of the curatorial team of the first editions of international festival for contemporary art 'Product'  in Varna, organised by Kera Association / 2006/.
Since 2003 Simon began to collect personal stories which creates an artworks, most of which are in the form of small objects and installation. He is telling the stories from his own life and that of family and friends. 
For this project, the French poet Jerome Birling says that it is a " modern psychoactive icons in an existential world of new generation."  Simon has presented  his works in collective exhibitions in Bulgaria and in France.He is working with No smoking  gallery (Strasbourg , France). 

The project in Bulart gallery, untitled "Love stories" is his first solo exhibition in his born city. In the focus are four real love stories, transformed into boxes by means of object, photography and installation. Each love story has a real object of the story in the content. Each story has its own QR code through the visitor has possibility to see it in internet and even to create a new end of the story by his/her own point of view. 

The exhibition is a part of  Start program of Raya Georgieva foundation , supporting debut presentations. 

No comments: