4/15/13

(e)migration | inernational curatorial project | bulart gallery


буларт галерия
представя
(е)миграция
кураторски проект 
вернисаж: 17 април 2013 от 18:00ч
дати: 18 април - 7 май 2013 

артисти:
авела адмон (германия)| антония колева-нитра | дарина пеева (българия/австрия) | иво бистрички |иван костолов | лиана димитрова (българия/канада) |люба халева | лучано чиветини (италия) | марк о`лийри (ирландия) | масимо росети (италия) | мазурски |николай нинов | паоло вивиан (италия) | роберт крьозингер (българия/германия) | рая георгиева | веселин дамянов-вес | велико маринчевски

за проекта
(e)migration е интернационален кураторски проект, фокусиран върху преместването. В неговото заглавие е заложена игра на думи с понятията миграция и емиграция. Латинската дума обозначава промяната на постоянното положение от една среда в друга,било на гени, хора, птици или животни,предизвикана  поради определени обстоятелства. В социален план „миграция” е понятие, което обозначава промяната на местообитаване,напускането , докато „емиграция” определя процеса на пристигане и установяване.В  проекта обаче не се разглежда физическото движение на човешките маси, а се обръща внимание на преместването и дифузията на култури, памет и идеи. Препозиционирането е като обект. Номадските пътувания на сърцето  предизвикват формирането на нови взаимоотношения, които засягат и размиват  моделите на колективната памет. Паметта като средство за съхраняване на информация  и опит бива принудена да приема нови роли- като тази на „дифузьор” в системата от ценности, където се оптимизират новите културни модели на поведение, където се  отхвърляа Аз-а и се приема нова форма на самоличност. Един процес на преформатиране на идентичност, който разтяга границите на  обществената отговорност и превръща  личността в постоянен номад, направил бягството в начин на живот.  Зигмунд Бауман  в „Културата на глобализирания град” /Culture in a Globalised City; Zygmunt Bauman/ пише „Днешната култура се свежда до жертвоприношения, а не до норми”  и в този смисъл тук, нормата се явява самото лично жертвоприношение . В този процес чувствителният  апарат на изкуството регистрира и съхранява акта на преместване, като квази свидетел  на свиването и разширението на частните граници на съществуване и съпротивление, бомбардирани от динамиката на бита, съблазните на свръхпроизводството, мимолетността на любовта и ефимерността на идеалите, свидетел на миграция и емиграция на ценности и позиции, извършвани най-често поради отхвърляне и саможертви.
В проекта  (e)migration са представени 17 творци от България, Германия, Ирландия, Италия, които чрез средствата на живописта, скулптурата,  дигиталния печат,  звука и текста предизвикват аудиторията на поход, в който непредубедения зрител обследва различните състояния на  мигриращия човек, сам превърнал се в обект, заради възможностите на различния прочит.Въпросът за идентичността в ерата на глобализация и тотално движение отвъд границите на културната дистанция и социалните модели. Изложба- предложение за интелектуално пътуването на сърцето, в търсене на алтер-его във времето на сливане между идеи и идеали в микрокосмоса на личността и колективната памет. Напускайки концепцията на проекта и установявайки се в своята перцепция зрителят разширява параметрите на прочит. Визуалната достъпност ,модерния формат и дозираната ирония оформят  профила на изложбата в диалогов режим, достъпен за сетивата, който способства трансформацията на  зрителя -мигрант в емигрант.
Дора Дончева-куратор

повече инфо има тук:
буларт галерия|шипка 22|варна 9000|българия|www.dorabulart.com

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-en-.-.-.-.-.-.-.-.- 

bulart gallery 
presents 
(e) migration
opening: 17 april  2013 at 6 pm 
duration: 18 april -7 may 2013 

the artists:
avela admon (de) | antonia koleva-nitra |darina peeva (bg/at) | ivo bistrichki | ivan kostolov |liana dimitrova (bg/ca) |luba haleva | luciano civettini (it) | mark o`leary (ir) | massimo rossetti (it) |mazzurski | nikolay ninov | paolo vivian (it) | robert kreuzinger (bg/de) | raya georgieva |vesselin damianov-ves | veliko marinchevski

about the project ( in english)
(e) migration is an international curatorial project focused on translocation and  movement. The title is a play on words between the concepts of the terms of migration and emigration. The Latin word means constant change position from one environment to another whether the genes or people, birds or animals, caused due to certain circumstances. In social point of view the term "migration" is a concept that denotes the change of habitat, leaving it; as "emigration" defines the process of arrival and establishment. The project is not considered physical movement of human masses, but it paying attention to the movement of cultures, memory and ideas; repositioning is as an object. Nomadic journey of the heart causing the formation of new relationships that affect and fuzzy the models of collective memory. Memory as a store of information and experience being forced to adopt new roles - as the "diffuser" in the system of values which optimizes the new cultural patterns of behavior where rejects the ego and adopts a new form of identity. A process of reformatting identity that stretches the boundaries of community involvement and personality becomes a permanent nomad, who made escape a lifestyle. 
Zygmunt Bauman / in “Culture in a Globalised City” / writes „Today's culture is reduced to sacrifice, rather than rules” and in this sense here, that very personal sacrifice is a the norm. In that process the sensitive apparatus of art registers and stores the act of moving as the quasi witness of shrinking and expansion of the private boundaries of existence and resistance, bombarded by the dynamics of everyday life, the temptations of overproduction and evanescence of love and the ephemeral ideals; the witness of migration and emigration of values and attitudes conducted mostly due to rejection and sacrifices. 
The project  (e)migration presents 17 artists from Bulgaria, Germany, Canada, Ireland and Italy, which by means of painting, sculpture, digital printing, sound and text provoke the audience on a journey  where the unprejudiced spectator examines various states of migratory man and himself has become an object because of the possibilities of the different approach of reading.
The question of identity in the era of globalization and totally move beyond cultural distance and social models. Exhibition proposal for the intellectual journey of the heart in search of alter-ego in the time of a merger between ideas and ideals in the microcosm of the individual and collective memory.
Leaving the project concept and settling in his perception the viewer expands the parameters of reading. Visual accessibility, modern forms and dosage form irony profiled this exhibition in interactive mode, accessible to the senses, which enables the transformation of viewer-migrant into viewer-emigrant.
Dora Doncheva- curator

more you could find here:
bulart gallery | 22 shipka st | varna 9000 bulgaria|www.dorabulart.com

No comments: