4/16/12

stanislav belovski | no feelings | painting| 18 april 2012 | bulart galleryстанислав беловски | без чувства | живопис колажи
буларт галерия | варна | шипка 22 | www.dorabulart.com
откриване: 18 април 2012 от 19ч
пресконференция : 18 април 2012 от 11.30ч

*for english scroll down pls

за изложбата:
"Картините, обединени под заглавието „NO Feelings” („Без чувства”), представят съвкупност от емоции, взрив от провокации, колаж от вестници, опръскани с мастило, очертаващи първични схематични фигури, които излагат на показ своята непокорност.
Рисувани са без преднамерена концепция, която да ги свързва в цикъл, и без предварително скициране .
Спонтанният и пестелив рисунък напомня примитивните пещерни изображения, фиксирали вечния стремеж на човека да задоволи –дори неосъзнато – своята вътрешна потребност от себеизразяване.
Агресивното полагане на цвят, експресионистичният почерк, натрапващите се егоцентрични човешки фигури не следва да се възприемат само като образи на агресия и сексуалност. Тези картини провокират да се замислим над инфантилното самолюбие у човека, подплатено от неприкритото му желание да властва и доминира."
Стан Беловски

за артиста:
Станислав Беловски (1976, София ) завършва Националната гимназия за приложни изкуства в София през 1995 г.Участва в колективни изложби, конкурси за съвременно изкуство,кураторски проекти и фестивали , като New Wafe Colletive  /галерия Буларт, Варна,2011/, "10х5х3- изборът на куратора" / галерия на СБХ,София, 2010/, "Пространства на демокрацията днес" /галерия "Васка Емануилова", 2008/, Underground festival  /София, 2007/ и Port Orange фестивал във Флорида, САЩ / 2004/. Реализирал е самостоятелни изложби във Варна ,галерия "Буларт и в София в галерия 1908, DadaCultural Club, Холандски салон , галерия СБХ. Живее и работи в София.
повече за изложбата на http://www.dorabulart.com

---eng---

stanislav belovski | no feelings| paintings collages
bulart gallery | 22 shipka st | varna 9000 bg
18 april 2012 | 7 pm | www.dorabulart.comconcept:
"Pictures, united under the title" NO Feelings ", presented a set of emotions burst of provocation, a collage of newspapers splashed with ink, outlining primary schematic figures that expose their disobedience.
Paintings are not intentional concept that links them in a cycle, and they are without sketching.
Spontaneous and parsimonious pattern reminds primitive cave images, fits eternal desire of man to satisfy, even unconscious - his inner need of expression.
Aggressive application of color, expressionistic style, intrusive egocentric human figures should not be viewed only as images of aggression and sexuality. These pictures provoke to ponder infantile vanity of man, steadied by his blatant desire to rule and dominate.
Stanislav Belovski


bio:
Stanislav Belovski (1976, Sofia) finished Hight Art School in Sofia in 1995. Participated in several collective exhibitions and curatorial projects, contests for contemporary arts for young artists,art festivals local and in abroad as well  in Sofia and Varna as well New Wafe collective (Bulart gallery, 2011); "10x5x3- the curator`s choice$ ( gallery ABA, 2010), "Democracy spaces today" ( gallery "Vaska Emanuilova ", 2008) .Participated in Underground Festival in Sofia (2007) and Port Orange Art festival in Florida, USA (2004). He has 5 solo exhibitions in Varna, Bulart gallery and in Sofia in gallery 1908, Dada Cultural Club, The Dutch Salon and Gallery "Association of Bulgarian Artists". Lives and works in Sofia.
more for the project in http://www.dorabulart.com

No comments: