7/23/14

Cosmo Code -a project by Frina Lazaro


БУЛАРТ ГАЛЕРИЯ
представя
COSMO CODE
проект на ФРИНА ЛАЗАРО

27-07 неделя - 19:30 ч
ВАРНА | ШИПКА 22 | dorabulart.com


за проекта
КОСМО КОД   натисни бутон....01, 02, 03, 04, 05, F.L. ........... 
работни бележки 

едно изследване, анализ и стайлинг-дизайн  на допира. константият допир. кожата като  мембрана, като общуване, като знак… подложена на съзнателен и/или неосъзнат допир - едно докосване и сливане в безкрая… 

докосването между живите същества и допира на всяко едно от тях до обкръжаващия ги свят; търсене на код за пълноценно общуване; акцент върху човешката кожа, като средство за осезание чрез допир; неправилните линии на нашето тяло, на светлините и сенките; точните линии, визуализиращи нашите емоции и представящи научното познание за тях; линиите, които вълнуват артиста и визуализират състояния му; изненадващата хармония и сливане на линиите в една единствена  точка на пресичане. докосване. 

сетивата намират/ вибрират. умът търси логично обяснение. 

кой съм аз , кои са другите, кое и защо ни свързва, как се разделяме...материя или дух...енергия, мисъл, емоция... от допира...осъзнат или не, но в своето неоспоримо константно присъствие.    

общуваме, създаваме и пресъздаваме визуални „обяснения” на света около нас..често те заменят думите. 
обществото налага дори и визуалното да бъде обозначено, фиксирано, дефинирано… с  думи. думите са се превърнали в  код / мост / брод към другите, връзката между мое, твое, негов, неин, наш, ваш…в техния космос. 
-- -- --
Представянето на готовия продукт  – песен, книга, картина, се случва в последствие, понякога дълго след създаване на произведението... 
-- -- --
„КОСМО КОД”  е - рамката, БУТОНЪТ, размисъл и енергия, анализ на допира осъзнат / неосъзнат , собственият ни инстинкт и инстинктът ни към другите, светлина, отраженията в нас, стрес и дистрес, баланс, стремежът към баланс, енергично движение, пулс, живот…. 
-- -- -- 
Защо има схеми предоставени на вниманието ви? Защо изследвам параметрите на допира? Вертикалното положение на тялото, крайници изследващи света, защо са от особено значение тези акценти? Защо се занимавам с дизайн и изкуство?
Защо ли...защото то е вътрешна потребност - да създавам, да изследвам, да анализирам,да създавам нови измерения за живота на линии и форми, на повърхности и структури… за нас в материята и тя в духа... 
-- -- --
2008/04 са заснети кадрите по повод творческия анализ на допира.....# натиснете бутон:01, 02, 03, 04, 05, F.L. 
2014/07 Дора Буларт натисна БУТОН # F.L. 


за автора:
Фрина Лазаро е визуален артист и моден дизайнер  базирана във Варна и Брюксел. Възпитаник на Националната Художествена академия ,София, специалност  „Моден дизайн” /2007/,  специализирала в Италия в Istituto Marangoni- Милано , тя работи в областта на модния дизайн от 1998 година, като нейни брандове и линии са били част от модната  художествена сцена в България и Италия.  Носител е на награди за моден дизайн в България и Италия, като множество публикации в италианския печат разглеждат творчеството и я определят за откритие в бранша.  След завръщането си в България през 2007 създава Фрина Лазаро дизайн студио  и реализира множество проекти в България, Италия и Турция. 

...............ЕN...............more info coming soon.......stay tuned ...

BULART GALLERY
presents

COSMO CODE
а project by FRINA LAZARO

27-07 sunday - 7:30 pm

VARNA | 22 SHIPKA ST | dorabulart.com

more info soon >>stay tuned


about the project:

COSMO CODE push button… 01, 02, 03, 04, 05, FL
Draft notes

A research, an analysis of the skin, its structure and feel, the touch. the constant connection. the skin as a membrane, as a bridge, a way of communication, and a sign… in a state of conscious or unconscious feel – a connection with eternity…

the contact between all living things and the connection of each one to the surrounding world; seeking the code for a meaningful social connection; focus on the human skin as a vessel for enlightenment through touch. the curved lines of our bodies, of lights and shadows, the perfect lines, visualizing our emotions and their scientific explanations. the lines which inspire an artist and visualize a mood. a surprising harmony and a fusion of all lines into one point of touch.

the senses find, vibrate... the brain seeks a logical explanation.
 .........
who am I? who are the others? what connects us? what separates us… the material or immaterial, our souls… energy, thought, emotion, touch… conscious or unconscious, but in an ever present state of being.   
 .........
We communicate, create, and recreate visual ”explanation’’ of the world around us… often they replace the words.
 ........
Society demands that even the visual must be fixed and defined with words. Words become code, a bridge to others, a connection between mine and yours, his and hers, ours and theirs… our cosmos.

presenting the finished product: music, written word a piece of art might happen much later, even a long time after it was created.      

“COSMO CODE” is inside the outline of the BUTTON, thought process and energy, an analysis of the touch, conscious and unconscious, our instincts and my instinctive desire to connect to others, light, my reflection onto you, stress and distress, balance, desire for balance, pulse, vitality, life…

Why do schematics exist? Why do I study the parameters of touch? Our bodies in a vertical upright position with limbs searching through eternity, wandering, exploring our world through touch, sight… connecting the end to the beginning.

Why is focusing on this so important? Why do I design and create art? it is a need inside me. I can’t not create, or seek for answers. I analyze, create new dimensions of lines, form and structures…
.... 
04/2008 shot all photos… 01, 02, 03, 04, 05 FL
07/2014 Dora Bulart pushed the button # FL....


about the artist
Frina Lazaro is a visual artist and fashion designer based in Varna and Brussels. She graduated of the National Fine Art Academy, Sofia at Fashion Design department  / 2007 / ; she has a specialization in Italy at Istituto Marangoni-Milan.She worked in the field of fashion design since 1998 and her brands and lines were part of the fashion art scene in Bulgaria and Italy. He has won awards for fashion design in Bulgaria and Italy and many publications at the Italian press regarded her creativity as new star to discovery in the art industry. After her returning to Bulgaria in 2007 she has created Frina Lazaro design studio and implemented numerous projects in Bulgaria, Italy and Turkey. At present she lives between Varna and Brussels.

No comments: