3/7/13

Kaloyan Iliev-Kokimoto at Bulart Gallery


предстои: 14 март 2013 от 18:00ч
Калоян Илиев - Кокимото
"Любовта на егоцентрика минава през главата му"
живопис, обекти, инсталация
кратки бележки под линия катo ключ към изложбата :
* Егоцентризмът е склонност да превърнеш себе си в център на света. Егоцентризмът е нормално явление у детето до към шест-седемгодишна възраст. През този период се осъществява постепенна диференциация между Аза и външния свят, но мисленето остава преди всичко субективно: детето гледа на явленията и на проблемите, които изникват пред него, единствено от своята гледна точка. Например то казва: "Виж, татко, луната върви с мене". Егоцентризмът не трябва да бъде приравняван с егоизма, който означава прекалена любов към себе си.
Егоизмът или още себичността е начин на поведение, който се обуславя от мисълта за собствената полза, изгода и защита на собствените интереси, като обикновено се характеризира с определена доза себелюбие. Може да се счита и като черта на характера на даден човек. Различава се съществено от индивидуализма, който защитава правата на индивида по принцип, не само собствените. 
* Ерих Фром разглежда егоизмът и себелюбието от гледна точка на психоанализата в своята книга „Човекът за самия себе си“. Той приема, че егоистът е заинтересован само от самия себе си, от своите желания и познава само едно удоволствие — да взема, а не да дава... Според него любовта към себе си и егоизмът не само че не са тъждествени, но са диаметрално противоположни.
* Терминът "нарцисизъм" означава любов към себе си и се свързва с ред характерови черти засягащи собственото възхищение, егоцентричността и егоизма. Името е избрано от Зигмунд Фройд, от гръцкия мит за Нарцис, който бил орисан да се влюби в собственото си отражение във водата.
* Солипсизъм (от латински: "солус" - един, "ипсе"- аз сам) e философско гледище, според което съществувам само аз или само моето съзнание, а целият останал свят, включително и всички хора фактически не съществуват, а са създадени от моето съзнание и въображение.Калоян Илиев- Кокимото- кратко био 
Роден през 1979 г. във Варна. Завършва художественото си образование във Факултета по изобразителни изкуства към Университета „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, магистърска степен -  специалност „Графика” /2007/ и специализира в графичния департамент на Академията за изящни изкуства в град Лодз, Полша /2008 /. От 2010 член на СБХ - София. Реализирал е множество самостоятелни изложби в България, Франция, Белгия, Италия, Дания и др. Носител е на престижни награди  и отличия между които годишна награда за млад автор на галерия „Буларт“, Варна 2009,както и Награда за съвременна българска графика, Хагаши Чичибу, област Сайтама, Япония 2009;Награда за млад автор, национална изложба Графика – малък формат, галерия „СИБАНК“, София 2008 ,Голямата награда, 4-то международно биенале  графика - малък формат, Тетово, Македония 2008; Сребърен медал и диплома, 2-ри международен конкурс за екслибрис Ремо Палмирани, Ортона, Италия 2008 ;Почетна награда медал, 7-ми международен конкурс за екслибрис, Гливис, Полша 2007; Първа награда за графика, България - част от пъзела на Европа - национална кампания по патронажа на Меглена Куневапрез 2007; Втора награда за рисунка, Международен конкурс за изящни изкуства Антонио Галда, Гранада, Испания 2006 и др.Живее и работи във Варна. 

english-=-=-=-=-=-=-=-= 
upcoming: 14 march 2013 - 6 pm - Bulart gallery - Varna
Kaloyan Iliev-Kokimoto "Egocentric`s love passes through his head"
installation, paintings, objects


some notes under line as a key to the exhibition:
* Egocentrism is a tendency to turn itself into a center of the world. It is a normal phenomenon in the children at the age from six or up to seven. During this period comes gradually differentiation between the self and the outer world, but thinking remains mostly subjective: the child looks at the events and issues that arise before him only from his point of view. For example, it says, "Look, Daddy, the moon goes with me." Egocentrism as a selfishness, or even a way of behavior that is driven by the thought of their own benefit, benefit and protection of their interests, usually characterized by a dose of self-love.It can be considered as a feature of character of a person.It differs significantly from the individualism that protects rights of the individuals in general, not just their own.
* Erich Fromm considered egoism and selfishness in terms of psychoanalysis, in his book "The man for himself." It held that the egotist is only interested in himself, of his desires, and he knows only a pleasure - take and never give. from that point of view self-love and selfishness is not only not identical, but are diametrically opposed.
* The term "narcissism" means self-love and connects with a series of personality characteristics affecting self admiration, self-centeredness and selfishness.The term was used by Sigmund Freud speaking about the Greek myth of Narcissus, the man who was destined to fall in love with his own reflection in the water.

* Solipsism (from the Latin "solus" - one "Ipsen" - I myself) e philosophical point of view, according to which exist just "me" or just "my mind", but the rest of the world, including all people
not actually exist and they were created by "my mind" and "imagination".
bio: Kaloyan Iliev – Kokimoto
Born in 1979, Varna. Graduated MA in Graphics at the Faculty of Fine Arts in St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria /2007/ and Specialization from the Graphic Art Department at the Academy of Fine Arts in Lodz, Poland /2008/. He realized many solo exhibitions in Bugaria, Poland, Denmark, Italy, France, Belgium. selected awards: 2011- Nomitatyion for Stoyan Kambarev Foundation, Bulgaria; 20109-Bulart gallery annual award for young artist; 2008- Award for young Artist, National Exhibition of Small Graphic Forms, SIBANK Gallery /Sofia,Bulgaria/; Grand Prix, 4th International Biennial of Mini Prints /Tetovo,Republic of Macedonia/;Silver Medal and Merit Diploma, 2nd Remo Palmirani’s Prize,Museo Ex Libris Mediterraneo /Ortona,Italy/;2007- Honour Prize, VII International Ex Libris Competition /Gliwice,Poland/;1st Award for Engraving,Bulgaria Part of the European Puzzle,National Campaign of Meglena Kuneva /Sofia,Bulgaria/;2006- 2nd Award for Painting, Fine Arts International Contest “Antonio Gualda Composer”/Granada,Spain/. Participated in several international festival for acontemporary arts,print biennial,curatorial project local and in abroad.selected: 2012- Коshmart, Graffit gallery, Varna; East of best, Roodkapje gallery,Rottterdam,;2011- Digital print, Industrial gallery, Sofia;IIIrd international triennial for prints and drawing, Bangcock, Tailand; Post Pop Punks, Cohn Drennan Contemporary, Dallas,USA; Animal ferm, Epreuve d’ Artiste gallery, Antwerpen Belgium; Weeky Freaky, Kaliakria resort;XX festival "Process-Space“,Balchik;Curated by, Knoll gallery, Vienna; 2010- Nomination Gaudenz Ruff awards,Rayko Alexiev galley, Sofia, VII biennial for visual arts "August in art" ,curated by Marya Vassileva,varna city gallery; 10х5х3, UBA gallery, Sofia;Exhibition section 13,Industrial gallery, Sofia; 2010 -Kunstart 2010, Italy- Urban dialogues, curatorial project ; "Intersection" - solo project both are presented by Bulart Gallery;2009- ARTVILNIUS -Ist international fair for contemporary art,Vilnius,Lithuania,presented from Bulart gallery; International Print Triennial Krakow /Poland/;15th international Print Biennial Exhibition /Varna,Bulgaria/;Contemporary Bulgarian Art Prints /Higashi Chichibu, Saitama Prefecture, Japan/;The First Alexandria Biennial for Miniature Graphics/Egypt/;2008- 1st International Printmaking Biennial Exhibition/Istanbul,Turkey/;XXXII International Ex Libris Congress /Beijing,China/;1st Contemporary Art Festival “Puzzle”/Burgas,Bulgaria/;XV International Naestved Exhibition of Contemporary Mini Prints Exhibition /Denmark/;2007- The 48th Annual Japan Print Society Exhibition /Sakima Art Museum,Okinawa prefecture,Tokyo/;7th “Iosif Iser” International Contemporary Engraving Biennial Exhibition /Romania/; 13th Biennial of Young Artists from Europe and The Mediterranean /Puglia,Italy/; 3rd International Experimental Engraving Biennial,/Ilfov,Romania/; 27th Mini Print International Exhibition /Cadaques,Spain/; 23rd International Ex Libris Biennial Exhibition /Sint Niklaas,Belgium/;21st International Biennial Exhibition of Modern Ex Libris /Malbork,Poland/;5th Arte e Il Torchio Exhibition Contemporary Bulgarian Engravers /Cremona,Italy/;The First Frisian Small Print Biennial Exhibition /Leeuwarden,The Netherlands/;17th ShinKohanga Ex Libris Exhibition /Tokyo, Metropolitan Art Space,Japan/;14th international Print Biennial Exhibition /Varna,Bulgaria/;2006- 2nd International Printmaking Exhibition Tabula Rasa /Istanbul,Turkey/;3rd International Ex Libris Exhibition /Lomazzo,Italy/;26th Mini Print International Exhibition /Cadaques,Spain/;The Iowa Biennial Exhibition of Contemporary Miniature Prints /USA/;Fine Arts International Exhibition Antonio Gualda Composer /Granada, Spain/;4th Biennial International Miniature Print Exhibition, BIMPE IV /Canada/.Lives and works in Varna.

No comments: